Budsjettenighet om tilrettelegging og skjærgårdstjeneste

VESTNybygd brygge på Vesterøy (6)
Økning på 15 mill til tilrettelegging av friluftsområder og 5 mill til utviding av skjærgårdstjenesten. Det fastslår Stortingets Energi- og miljøkomite i sin innstilling til statsbudsjettet for 2017. I tillegg bevilges det 7,5 mill til en ny ordning med "Nasjonale turiststier". (12.12.16)

Foto: Friluftsrådet Vest. 

 
 

Flertallet i Komiteen (H, FrP, KrF og V) er opptatt av tilrettelegging av de statlig sikra friluftsområdene slik at de er attraktive og kan ta i mot et stort antall besøkende uten at naturverdier og opplevelsesverdier blir forringet. Flertallet har merka seg at ordningen har et høyt antall søknader og at det derfor er riktig å styrke den.

 

utviding av skjærgårdstjenesten innebærer et bedre opplegg for å ta vare på og skjøtte friluftsområder nordover fra Hordaland. I tillegg vil Skjærgårdstjenesten være viktig i kampen mot marin forsøpling. Det forutsettes lokalt initiativ og forpliktende lokal medfinansiering. Møre og Romsdal ser ut til å ligge først i løypa for utviding.

 

Til tross for at det borgerlige flertallet har funnet friske millioner til å styrke friluftsarbeidet, er opposisjonspartiene lite imponert. SV sier i sin merknad "Dette medlem er skuffet over den samlede oppfølgingen av friluftslivsmeldingen der et enstemmig Storting samlet seg om en satsing på friluftsliv. En slik satsing er knapt mulig å få øye på etter budsjettforliket mellom regjeringen og dens støttepartier." MDG følger opp med å foreslå 105 millioner mer til ulike friluftstiltak på post 78, og en egen post på 80 millioner til å verne viktige friluftsområder. Arbeiderpartiet vil styrke post 78 med 50 millioner.

 

Alle opposisjonspartiene vil styrke "Den Naturlige skolesekken" (Sp med 3 mill, A og MDG med 5 mill og SV med 10 mill). Et viktig tiltak i arbeidet med det nasjonale målet om at naturen i større grad skal tas i bruk som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.

 

Vi får håpe opposisjonspartiene husker sin satsing på friluftsliv om de kommer i posisjon etter valget 11. setpember 2017.