Norske foreldre er stort sett bra fornøyd med barnehagen!

Uteområdet viktig! I en nylig publisert studie fra utdanningsdirektoratet har hele 86.191 foreldre for barn i 2200 barnehager svart på landets første nasjonalebarnehage 2 foreldreundersøkelse i barnehagene. Foreldrene er stort sett fornøyde, men allikevel kan det være verd å merke seg et punkt som mange mener det er grunn til å forbedre, uteområdene. En viktig del av en barnehagen og noe som vi i friluftsrådene er særdeles opptatt av.
Les om studien på deres hjemmesider.   

Naturlig lek er en viktig del av barndommen. Alle barn må kunne finne lekeplasser der de bor. Når byene og tettstedene fortettes, bygges ofte de gode lekeplassene ned og forsvinner. Vi vet også at unge i større grad bruker mer tid foran skjerm hjemme. Jo tidligere i barnets liv dette skjer, jo mindre vil sannsynligvis barnet leke ute. Lek med andre blir også mindre naturlig, og føles kanskje utrygt.  

Derfor er barnehagene viktige og friluftsrådet i Midtre Hålogaland laget et hefte som vi igjen kan løfte frem og som flere kanskje kan bruke som en god inspirasjon til hva som kan gjøres rett utenfor barnehagen? Tanken med heftet de har kalt «Naturlekeplassen til inspirasjon – eksempelsamling fra barnehager i Ofoten», er at andre barnehager og institusjoner skal få ideer og inspirasjon til å finne, etablere og utvikle sine egne naturlekeplasser. Her finner du blant anna forslag og rettledninger til etablering og utvikling  av naturlekeplass og aktiviteter til gjennomføring. Kan anbefales for blant annet barnehage og småskoletrinn i hele Norge. Ta kontakt med
anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no om du vil vite mer.