Norsk reiseliv - bærekraftig?

Regjeringen la i mars fram Reiselivsmeldingen Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Meldingen slår fast at natur er kjernen i norsk reiseliv og at reiselivet måHøring om reiselivsmeldingen foto av Siri Nils og Asgeir være bærekraftig. Friluftsrådenes landsforbund deltok sammen med flere andre i høring om meldingen 4.april. Vi mener det er flere ting som må på plass om reiselivsnæringen skal kunne kalle seg bærekraftig. For hva betyr nå det ordet? Vi tror sammen med DNT og Norsk Friluftsliv at våre politikere trenger noen gode råd for hvordan skape et bærekraftig reiselivsprodukt. På fotoet ser du tre samstemte innspillere; Siri Meland fra Norsk Friluftsliv, Nils Øveraas fra DNT og Asgeir Knudsen FL.

Her er våre innspill til Næringskomiteen på Stortinget 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har med stor interesse merket seg vektleggingen av natur, naturopplevelser og friluftslivsaktiviteter som basis for utvikling av norsk reiseliv. Vi mener det er en riktig situasjonsbeskrivelse og strategi for videre utvikling av reiselivet. Det ligger mange muligheter for synergieffekter og samarbeid mellom reiseliv og friluftsliv i dette, men også utfordringer.

 

FL mener det er to grunnleggende forutsetninger som må legges til grunn for utviklingen av naturbasert reiseliv:

-          Bærekraft-prinsippet

-          Allemannsretten

  

Bærekraftperspektivet 

FL ber Komiteen analysere og problematisere bærekraftperspektivet i sterkere grad enn det som er gjort i meldinga. Det grunnleggende spørsmålet om hvorvidt ei næring som baserer seg på transportformer som innebærer store klimagassutslipp og forurensing, overhode kan kalles bærekraftig må stilles. I tillegg til transportutfordringene, må bærekraftperspektivet vurderes opp mot evnen til å opprettholde kvalitetene i det kultur- og naturlandskapet som aktiviteten foregår i. Verken forsøpling, slitasje eller forstyrring av dyreliv kan forringe naturkvalitetene om reiselivet skal være bærekraftig. For den enkelte reiselivsaktør er det få insitament eller begrensinger som sikrer bærekraft. Tvert imot vil det «lønne seg» for den enkelte å maksimere egen profitt og overlate «til de andre» å foreta investeringer og begrensinger som sikrer bærekraft. Myndighetene må derfor settes nødvendige krav, rammer og reguleringer som sikrer bærekraft. Bare når slike hensyn pålegges alle, vil det oppfattes rettferdig og akseptabelt. FL oppfordrer Stortinget til å be regjeringen komme tilbake med nærmere vurderinger av hvordan en skal sikre at reiselivet utvikles i bærekraftig retning.

 

Allemannsretten 

Allemannsretten er en grunnpilar i norsk friluftsliv. Den er av uvurderlig betydning for folks aktivitetsmuligheter med den verdi det har for trivsel og folkehelse. For reiselivet gir allemannsretten et konkurransefortrinn, og det er i praksis umulig å innføre begrensinger i allemannsretten som gjelder reiselivet, men ikke friluftslivet. FL mener derfor det er riktig og viktig, som meldingen fastslår, at det ikke er aktuelt å innføre begrensinger i allemannsretten.

   

Tilrettelegging 

Hensynet til bærekraftig reiseliv må derfor ivaretas gjennom andre virkemidler enn ved ferdselsreguleringer. Det innebærer vektlegging av relevant og god informasjon og veiledning til utøvere, at det fins toaletter og opplegg for handtering av søppel, og at det investeres i stier og turveger med tilstrekkelig kapasitet og standard, men samtidig på en naturvennlig måte. Det fins mye erfaring fra friluftslivsforvaltning som kan utnyttes. Vi vil understreke viktigheten av at det etableres driftsløsninger og finansiering av disse som gjør at kvalitet på informasjons- og tilretteleggingstiltak opprettholdes over tid.

Slik finansieringen av friluftslivstiltak er i dag, er det ikke mulig innenfor disse økonomiske rammene å finansiere omfattende informasjon og tilrettelegging som i hovedsak betjener reiselivet.

 

Samarbeid herunder lik skilting og merking 

FL vil imidlertid understreke betydningen av samarbeid mellom reiseliv og friluftsliv for å tilrettelegge for naturbasert reiseliv og friluftsliv. Det er de samme områdene og stiene som brukes. Innovasjon Norge, Den Norske Turistforening og FL har et samarbeid om Merkehandboka der skilting og merking står sentralt, som ivaretar nettopp dette samarbeidet. Vi ber Komiteen understreke betydningen av enhetlig skilting og merking for friluftsliv og reiseliv i natur- og friluftsområder i samsvar med Merkehandboka fra innovasjon Norge, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund.

 

Nasjonale turiststier 

FL mener at Nasjonale turiststier er et godt grep for å møte utfordringene knyttet til turer til naturattraksjoner med stor tilstrømming av turister. Vi ønsker at dette blir en permanent ordning, slik reiselivsmeldingen legger opp til. Det bør raskt utvikles et konsept og rammer for ordningen og velges de stier som skal få denne statusen i en første prosjektperiode på f.eks. 5 år. Etter vårt syn bør det være et fåtall områder, men samtidig så mange at en bidrar til å spre trafikken i forhold til de destinasjonene som opplevde de største utfordringene i 2016.

Vi vil antyde at 10-15 stier / destinasjoner får denne status.

 

Vi registrerer at både «nasjonale turstier» og «nasjonale turiststier» brukes som begrep. Etter vårt syn er nasjonale turiststier utgangspunktet for ordningen stier / attraksjoner med stor turisttilstrømming og hvor det trengs særskilte tiltak ut over det ordinære friluftslivsarbeidet med stier og turveger. Vi mener en bør holde fast ved denne tilnærmingen, og bruke betegnelsen nasjonale turiststier, konsekvent. Det gir også en parallellitet til Nasjonale turistveger. Et prosjekt med Nasjonale turstier ville innebære en rekke andre perspektiv om det skulle brukes som begrep og ivareta det som ville ligge i et slikt navn.

 

Markedsføring, sosiale medier og langsiktighet
Det er viktig at det legges opp til en langsiktig strategi når det gjelder markedsføring. Ikke markedsfør før tilrettelegging slik vi har sett tilfeller av til nå bør være et viktig prinsipp. Men det er allikevel viktig å følge med på hvor turistene kommer. Noe kan vi styre selv med markedsføring, men vi må ta høyde for at det kommer til å komme overraskelsers som er basert på fortelleringer i sosiale medier.

Frivillig innsats er viktig og spesielt når det kommer til beredskap. Når mange mennesker vil besøke og oppleve naturen så skjer det av og til ulykker eller andre typer hendelser som krever aksjon fra frivilligheten.  Det er viktig at det ikke går på bekostning av beredskapen og at det settes av midler slik at frivilligheten ikke blir belastet ekstra når mange ønsker å besøke landet vårt.