Ny tilskuddsordning til anlegg for egenorganisert aktivitet

Friluftsport_nokkelhull_mal

Overskuddet fra Norsk Tipping økte, og ga regjeringa økt handlingsrom da spillemidlene til idrettsformål blei fordelt fredag. Over tre år avsettes det til sammen 100 millioner til en ny tilskuddsordning til bygging av anlegg for egenorganisert aktivitet. Beløpet for 2017 er 35 millioner (3.5.17)

Disse anleggene for egenorganisert aktivitet skal ha vesentlige elementer av nyskaping. Formålet skal være å stimulere kommunene til å tenke nytt når det gjelder bygging av aktivitetsanlegg slik at de på en ny og bedre måte legger til rette for fysisk aktivitet, heter det i pressemeldinga fra Kulturdepartementet. Det gir friluftslivet, som ofte har følt at rammene for spillemidlene til anlegg er for stramme, nye muligheter. FL håper friluftsrådene, friluftslivsorganisasjoner og kommuner utnytter handlingsrommet. For oss er det naturlig å framheve konseptet med Friluftsporter.

 

Det er mange krefter som har dratt i retning av en slik nyskaping for bruk av spillemidlene, men vi trekker likevel fram at FL i brev av 30.9.16 om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken skreiv:

"Det må vurderes innføring av en åpen mulighet for fylkeskommunene til å kunne støtte små anlegg som ikke er definert i bestemmelsene for spillemidler for å stimulere til kreativitet og initiativ fra nye brukergrupper. En slik liten ordning vil minne om den tidligere forenkla nærmiljøanleggsordningen, som mange fylker hadde gode erfaringer med, og vil være særlig aktuell for anlegg for ungdomsaktivitet."

 

For friluftslivet er det også verdt å merke seg at tilskuddsordningen til løypetiltak og overnattingshytter øker med 1 million til 19 millioner. FL mener det fortsatt er potensial for å styrke friluftslivets arbeid med å fremme søknader til disse formål - særlig etter at det nå gis tilskudd til overnattingshytter både langs sjøen og i innlandet i tillegg til de tradisjonelle hyttene i fjellet.

 

Styrking av friluftslivsaktivitet - men ingen revolusjon 

Fordelinga innebærer at midlene til Friluftslivsaktivitet for barn og ungdom i regi av Norsk Friluftsliv og FL styrkes med 2 millioner til totalt 24 millioner. På bakgrunn av at regjeringa disponerte 175 millioner mer enn i fjor, og dokumentasjon på at friluftsliv er den desidert viktigste formen for fysisk aktivitet i befolkningen, er det skuffelse over at økningen ikke er større. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, karakteriseres økningen på 2 millioner som "vekslepenger" i ei pressemedling.

 

Regjeringa innfører også et nytt aktivitetstilskudd til egenorganisert aktivitet ved å utvide virkeområdet for tilskuddsordninga "Frifond barn og unge", og setter av 5 millioner til dette. Det blir da mulig å søke om tilskudd til egenorganisert i form av trening og mosjonsaktivitet utenfor rammene for den medlemsbaserte idretten.

 

Tradisjonell idrett er vinneren 

Det har, bl.a. i kjølvannet av Fjørtoft-utvalgets innstilling, forskningsrapporter fra Breivik og Rafoss og Idrettsforbundets pengebruk og opptreden, vært betydelig diskusjon om spillemidlene brukes rett i forhold til å fremme fysisk aktivitet i hele befolkningen. Til tross for de nyskapinger og endringer som er omtalt over, må en fastslå at det fortsatt er den tradisjonelle idretten som er vinneren når økt overskudd fordeles, jf Kulturdepartementets pressemelding. Hoveddelen av økningen, 123 millioner, går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Det må imidlertid tilføyes at det er betydelige muligheter til å søke om tilskudd til anlegg som fremmer friluftsliv (stier, turveier, dagsturhytter, sanitæranlegg og kart). FL mener fortsatt at friluftslivet utnytter disse mulighetene for dårlig. Når bestemmelsene om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet foreligger i midten av juni, vil vi se om det er gjort endringer som bedre ivaretar friluftslivets behov. DNT, Norsk Friluftsliv og FL har sammen søkt om at skiliting og merking av turruter blir tilskuddserettiga på bakgrunn av de gode erfaringene fra Turskiltprosjektet som nå avsluttes.

 

Tilskuddet til lokale lag og foreninger innenfor NIF som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge, får 337 millioner - en økning på 22 millioner. Økningen her er altså omtrent like stor som det samla tilskuddet til friluftslivsaktivitet.

 

Midlene til utstyr økes med 5 millioner til 25 millioner, men ser ut til å være forbeholdt idrettslag til tross for at FL og friluftslivsorganisasjonene med DNT-ung i spissen har spilt inn behovet for utstyrsbaser for friluftsliv. Av økningen er 4 millioner øremerka utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne - en god prioritering.