Naturen viktig for lærelyst og kvalitet i skolen

0817Arendalsukafoto_mariusdalsegsaetre_dnt_5 tre styreledere pluss minister

Stortinget drøfter "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen". FL er sammen med Norsk Friluftsliv og DNT overbevist om at økt bruk av naturen som læringsarena stimulerer nysgjerrighet og lærelyst, og gir mer variert og virkelighetsnær læring - dvs kvalitet. 

(Hadde Kunnskapsministeren glemt kloke ord fra de tre styreledere under Arendalsuka da han skreiv stortingsmeldinga om Lærelyst? Foto Marius Dalsegg, DNT) ) (5.5.17.)

Vi minner Stortinget om at de i høst var enige om at "Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge" - da de behandla Friluftsmeldinga.

 

FL ber Stortinget fatte følgende vedtak vedtak ved behandling av stortingsmeldinga om "Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen":

Stortinget ber regjeringen følge opp og konkretisere det nasjonale målet om at naturen i større grad skal tas i bruk som læringsarena i det videre arbeidet med lærelyst og tidlig innsats og kvalitet i skolen".

 

Les vårt høringsnotat 061.17 Høring - stortingsmelding om lærelyst og tidlig innsats