Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har avgitt felles høringsinspill om forslag til ny generell del av læreplanverket

Illustrasjonsfoto med arr logo 2

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen, som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.  

 

Friluftsorganisasjonene har utarbeidet felles innspill.

 

Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund ser positivt på forslaget til ny generell del av Læreplanen. Det har lyktes Kunnskapsdepartementet å forene Generell del og Prinsipper for opplæringen, og samtidig gjøre det nye forslaget kortfattet og oversiktlig. Det nye forslaget er tydelig, har god struktur og står godt til Opplæringsloven. Ny generell del, slik den er foreslått, vil være et mer håndterbart arbeidsverktøy for undervisningsinstitusjoner og pedagoger (og andre) sammenlignet med gjeldende dokumenter.

 

Ved behandling av Friluftslivsmeldingen (Meld St 18, (2015-2016) Friluftsliv - Naturen som kilde til helse og livskvalitet) ga Stortinget tilslutning til regjeringens forslag om at et av de to målene for friluftslivspolitikken skal være:

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge».

Vi mener dette er en så klar føring om endring at det også må gjenspeiles i læreplanens generelle del.


 

Variasjon i bruk av undervisningsaktiviteter og arenaer er viktig for elevenes motivasjon og læring, og en forutsetning for forståelse og dybdelæring hos elevene. I all hovedsak går våre forslag på å gjøre tilnærmingen til lærestoffet mer virkelighetsnær og erfaringsbasert, noe som i stor grad mangler i forslaget til ny generell del av Læreplanen. 

 

Herunder ønsker Friluftsorganisasjonene å framheve uteundervisning som en nøkkel til å fremme lærelyst, trivsel og et godt klassemiljø, og derigjennom økt læring for alle. Ved å variere undervisningsmetoder og å bruke kombinasjonen av ute- og inneklasserommet, møter elevene kunnskapen i en konkretisert og virkelig verden. Elevene får flere og ulike erfaringer med lærestoffet, og får større forståelse av sammenheng mellom teori og praksis. Dette hever læringsutbyttet hos alle elever. 

Skal elevene utvikle miljøbevissthet, respekt for natur og naturglede (jfr. Pkt 1.5, Respekt for natur og miljøbevissthet i forslaget) er det nødvendig at elevene får erfaringer med og i naturen. Dette kommer ikke tydelig fram av foreslåtte generell del.

 

Høringsinnspillet kan du lese her: Friluftsorganisasjonenes høringsinnspill, forslag ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen