Friluftsloven og allemannsretten 60 år!

60 år og like viktig!
Av alle jubileer vi markerer er vel 60 års dagen for Friluftsloven det viktigste. Verdens Aktivitetsdag kajakk AVollan
Vi mener det er all grunn til å markere dagen for denne viktige loven for friluftslivet.
Friluftsloven ble vedtatt i Stortinget 28. juni 1957 og gjort gjeldende fra 1.juli samme år.   Med det ble også Allemannsretten lovfestet i Norge, men Allemannsretten strekker seg mye lengre tilbake i tid og har dype røtter i vår kulturarv. Dette var tidligere uskrevne regler (sedvanerett), regler som nå fikk en lovfesting. 

På tross av en sterk posisjon gjennom historien og vår kultur var en lovfesting viktig og spesielt §1, som sier noe om lovens formål, kan det vel på en dag som denne være vel verd å understreke.
Friluftslovens §1formålet med loven
Verne friluftslivets naturgrunnlag
- sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen,
slik at:
–muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
Presist og rett på det vi tumler med hver dag vi og alle andre som arbeider med friluftslivets gleder.

Saltstraumen  7-H-9Viktig å ta hensyn
Allemannsrettens hovedregel står i friluftsloven § 2 første ledd: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.»
Den generelle hensynsregelen står også i friluftsloven § 11: 

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»

Grunnlovsforslag
Det er også lagt frem et grunnlovsforslag i Stortinget av Karin Andersen (SV) for ytterliger å forsterke Allemanssretten. Karin Andersen talestolI den forbindelse sa daglig leder i Friluftrådenes Landsforbund Morten Dåsnes, at retten til ferdsel, opphold og høsting i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen er særdeles viktig for det norske friluftslivet. Allemannsretten og friluftslivet har uvurderlige betydning for livskvalitet. I et folkehelseperspektiv er også et aktivt friluftsliv et viktig forebyggende tiltak og noe som også et viktig argument for grunnlovsfesting, understreket Morten Dåsnes.