Hovedsatsinger i friluftslivsarbeidet

Sti Krokskogen

Norsk Friluftsliv, DNT og FL er enige om ni hovedsatsinger i innspill til regjeringens handlingsplan for friluftsliv. Stortinget har bedt regjeringa legge fram en handlingsplan for å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. (10.7.17)

Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har gitt et fyldig innspill til handlingsplanarbeidet. Les hele innspillet 170531 - FELLES INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR FRILUFTSLIV.

 

Organisasjonene er også enig om disse ni hovedsatsingene i første 4 års periode:

1. Styrke og befeste den norske allemannsretten.

2. Sikre nærfriluftsområder for alle.

3. Iverksette en nasjonal stisatsing.

4. Sikre store sammenhengende naturområder.

5. Utvide skjærgårdstjenesten for kystfriluftslivet.

6. Styrke grunnleggende friluftslivsferdigheter og deltakelse i friluftslivsaktiviteter.

7. Økt digital satsing på friluftsliv.

8. Økt bruk av naturen som læringsarena.

9. Styrke frivillighet, friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd.

 

Norsk friluftsliv, DNT og FL mener realisering av disse ni punktene til sammen vil gi et viktig bidrag til folkehelse og trivsel i hele befolkningen. Se mer om innholdet i FRILUFTLIVSORGANISASJONENES FORSLAG TIL HOVEDSATSINGER I HANDLINGSPLANEN.

 

Regjeringa tar sikte på å legge fram handlingsplanen i 2018. Det innebærer at det er regjeringa etter Stortingsvalget i høst som skal vedta den endelige handlingsplanen. Det gir grunnlag for friluftslivspolitisk debatt i valgkampen.