E-post:
Passord:

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Friluftsskolen

 

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Skip Navigation LinksHovedside > Allemannsretten  

Kortet som gir adgang!

Vi har laget kort om hvilke rettigheter du har og hvilke hensyn du må ta når det kommer til allemannsretten. Disse kortene finner du på flere språk og de kan du ved å henvede deg direkte til oss eller laste ned pdf kopier her fra vår web side. 
Adgangskortet til norsk natur
Norrsk variant tilpasset innvandrere
Nynorsk
Engelsk

Arabisk
Somalisk
Tigrinja er et semittisk språk som snakkes i Eritrea og Etiopia. 
Språket brukes også av utvandrere fra disse stedene, blant annet jødisk-etiopiske Beta Israel i Israel.

Friluftsloven forbedres

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget foreslår ny og klarere bestemmelse om molteplukking i samsvar med innspill fra Salten friluftsråd, FL og en rekke friluftsorganisasjoner, se http://www.salten.no/friluftsrad. Flertallet i Komiteen støtter forøvrig Miljøverndepartementets endringsforslag bl.a. slik at skogplantefelt ikke lenges regnes som innmark og ferdselsretten på veg og sti i innmark som fører til utmark styrkes. Se Innstilling endringer Friluftsloven. (8.6.11)

Jusråd fra advokatforeningen

Advokatforeningen har oppretta en egen nettportal for å gjøre advokattjenester lettere tilgjengelig. Jusguiden som er en del av tilbudet, har eget friluftslivskapittel bl.a. med artikkel om "Hvor går grensene for fri ferdsel". FL har bidratt til informasjonen. (1.12.06)

Allemannsretten

Allemannsretten omfatter retten til ferdsel og opphold i utmark og i deler av innmarka vinterstid, og er dermed et viktig grunnlag for alt friluftsliv. 

Allemannsretten eksisterer side om side med eiendomsretten. Det gjør at det påhviler både allmennheten og grunneiere et ansvar for gjensidig respekt og hensynstaken. Høyesterett har i en prinsipiell sak fra Sandefjord trukket opp noen prinsipielle grenselinjer mellom allemannsretten og grunneierretten. Nedenfor finner du omtale av og henvisning til denne og andre viktige avgjørelser om allemannsretten.

Generelt stoff om allemannsretten finner du her:

Rettigheter, plikter og ferdselskultur

Vegard og Erland på multefangst.jpg
Allemannsretten gir oss både rettigheter og plikter. Det fremgår av friluftsloven at man skal opptre med tilbørlig varsomhet. I dette ligger at man skal vise respekt for naturen og for eiendomsretten. Man skal vise god ferdselskultur. Direktoratet for naturforvaltning har utgitt en hendig brosjyre, Allemannsretten - fra hav til himmel. I denne får man kortfattet informasjon om rettigheter, plikter og god ferdselskultur:
  • med fjellsko eller ski...
  • med sykkel...
  • med hest...
  • med telt...
  • med årer og seil...
  • med stang eller håndsnøre og...
  • med spann og korg... 

Den finnes også i en engelsk versjon (07.11.08).

 

Agder lagmannsrett; Spindsfjorden og Gullholmen i Farsund, atkomst til sjøen.

Fra gammelt av gikk det sti over eiendommen og ned til sjøen og det var plassert steiner slik at en kunne gå tørrskodd ut til Gullholmen for bading mm. Grunneier foretok arbeider i strandsona som bl.a. kuttet stien slik at det var umulig å komme langs denne og ned til stranda, og fjernet steinene ut til Gullholmen

Høyesterettsdom fra Sandefjord, gjerde i strandsona

Dom i høyesterett 1. juli 1998, lnr 34/1998, nr 388/1997.