E-post:
Passord:

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

Skip Navigation LinksHovedside > Uttalelser  

Hovedsatsinger i friluftslivsarbeidet

Sti Krokskogen

Norsk Friluftsliv, DNT og FL er enige om ni hovedsatsinger i innspill til regjeringens handlingsplan for friluftsliv. Stortinget har bedt regjeringa legge fram en handlingsplan for å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. (10.7.17)

Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har avgitt felles høringsinspill om forslag til ny generell del av læreplanverket

Illustrasjonsfoto med arr logo 2

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen, som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.  

 

Friluftsorganisasjonene har utarbeidet felles innspill.

 

De glemte verdiene i perspektivmeldinga

6 Naturlos, Barnevandrerstien, Kvinesdal IV_2

I en høringsuttalelse til regjeringas perspektivmelding påpeker FL det store potensialet for økt produktivitet og reduserte utgifter som ligger i økt satsing på folkehelse. Vi mener det er dokumentasjon for økonomiske gevinster i milliardklassen, som regjeringa har oversett. (11.5.17)

Foto: Lister Friluftsråd. 

Naturen viktig for lærelyst og kvalitet i skolen

0817Arendalsukafoto_mariusdalsegsaetre_dnt_5 tre styreledere pluss minister

Stortinget drøfter "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen". FL er sammen med Norsk Friluftsliv og DNT overbevist om at økt bruk av naturen som læringsarena stimulerer nysgjerrighet og lærelyst, og gir mer variert og virkelighetsnær læring - dvs kvalitet. 

(Hadde Kunnskapsministeren glemt kloke ord fra de tre styreledere under Arendalsuka da han skreiv stortingsmeldinga om Lærelyst? Foto Marius Dalsegg, DNT) ) (5.5.17.)

Frarår vannskuter endringer

Retthelltjern

FL frarår at en endrer reglene for bruk av vannskuter slik at de likestilles med fritidsbåter ut fra miljøhensyn, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv. (2.1.17)

Vektlegg skogens friluftsverdi

Skogstur Ø og F.jpg

I innspill til Stortingets behandling av Skogmeldinga ber FL om at skogens verdi for friluftsliv vektlegges sterkere. FL viser til skogens store betydning for folks trivsel og helse. (25.11.16)

Utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

krokskogen

FL gir full støtte til Kulturdepartementets arbeid med gjennomgang av idrettsanleggspolitikken for å sikre en politikk som best ivaretar behovene for organisert idrett, egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv i hele landet. Vi peker bl.a. på utfordringer med behovsvurderinger, prioriteringer og tilpassing av regelverket til friluftslivets behov. FL ønsker en samordna statlig politikk for å fremme fysisk aktivitet, og framhever at mesteparten av fysisk aktivitet foregår utendørs. (30.9.16)

Gange og sykling må styrkes i Nasjonal Transportplan

bjørk og sti

FL mener i sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan at investeringene i gang- og sykkelveier må styrkes, og at det må legges opp til et tett samarbeid om traseer for gange og sykling til transport og til fritidsbruk. Samtidig krever FL at hensyn til friluftsinteressene tillegges vekt når nye traseer for vei og bane fastlegges. (4.7.16)

Styrk lærerutdanningen for bedre og mer læring ute!

Ishavskysten læring ute

Kunnskapsdepartementet har hatt høring om forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger. FL framhever i vårt innspill behovet for å styrke lærerutdanningen slik at lærerstudentene kan anvende skolens natur og nærområder som læringsarena – det gir bedre læring! (04.04.16)

Foto: Ishavskysten Friluftsråd 

Vil tillate el-sykler på opparbeida sti og veg i utmark

Terrengsykkel i Bodø_Salten friluftsråd

FL går i en høringsuttalelse til Miljødirektoratet inn for at el-sykler tillates på veg og opparbeida sti i utmark. For å unngå ytterligere slitasje fra sykling og brukerkonflikter mellom syklister og andre friluftsutøvere, mener FL at det ikke bør tillates bruk av el-sykler på mindre stier.

(7.3.16)

Foto: Salten Friluftsråd 

Nei til catskiing

Catskiing innebærer at skiløpere dras opp på fjellet av tråkkemaskin e.l. for så å stå på ski ned igjen. FL går i mot at Motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt vann endres for å åpne for slik motorisert ferdsel i utmark. (14.12.15) Høringsuttalelse catskiing

Sterke fellesinteresser reiseliv og friluftsliv

~Kyststier Vesterålen.jpg

Utvikling av grønt og kortreist reiseliv basert på opplevelser og aktivitet i natur, har sterke fellesinteresser med friluftslivet som bør synliggjøres og forsterkes når regjeringa nå utarbeider stortingsmeldinger om både friluftsliv og reiseliv. FL trekker i sitt innspill til reiselivsmeldinga fram en rekke muligheter og utfordringer. (27.11.15)

Offentlig eierskap viktig for friluftsliv

Skog i nærmiljøet - FL

Vel vitende om at allemannsretten gjelder uavhengig av eiendomsretten, understreker FL i en høringsuttalelse til eierskapsmeldinga betydningen av offentlig eierskap for friluftsliv. Jakt, fiske og en rekke tilretteleggingstiltak fordrer tillatelse og velvilje fra grunneier. FL frarår derfor privatisering av statskogs virksomhet og ber om at konsekvensene for friluftsliv vurderes nøye i alle saker om salg av Statskogs eiendommer. (11.12.14)

Uttalelse: Modell for drift av statslig sikra friluftsområder i kystsonen

Bokn Ognahabn

Uttalelse til Snøscooterløyper i statsallmenning

Høringsuttalelse til forskrift for tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet

Forskrift tilskuddsordninger - FLs høringsuttalelse.

Høringsuttalelse til lovforslag om bruk av snøskuter til fornøyelseskjøring

Naturmangfoldloven, markaloven, friluftsliv og ferdselsrestriksjoner

Skog i nærmiljøet - FL

Det er viktig å finne en god prinsipiell og kunnskapsbasert balanse mellom ivaretaking av naturmangfold og naturkvaliteter i norsk skog, og behovet for å fremme friluftsliv og fysisk aktivitet i naturen, uttaler styret i Friluftsrådenes Landsforbund i brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Om vern av åtte områder som naturreservat i Oslomarka.

 Høringsuttalelse Vern åtte områder i Marka til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. juni 2014.

Forskrift til Friluftsloven

Høringsuttalelse til forskrift Friluftsloven (18.6.13)

Forskrift motorferdsel

Høringsuttalelse Forskrift motorferdsel (18.6.13)

Kulturminnemeldinga - Framtid med fotfeste

Høringsuttalelsen leser du her: Synspunkter Framtid med fotfeste. (23.5.13)

Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerak

Høringsuttalelse Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerak (16.5.13)

Høringsuttalelse fire verneområder i Marka

Innspill Folkehelsemelding

Høringsuttalelse vannscooter

Uttalelse til veileder Frisklivssentraler

Uttalelse - valgfag ungdomsskolen

Uttalelse - SOSI-standard Friluftsliv 4.1

Høringsuttalelse: Produktspesifikasjon for tur- og friluftsruter

Skilt tursti

FL mener at målet for produktspesifikasjonen (SOSI-filer) må være at at systemet er enklest mulig, men godt nok og forholder seg til andre systemer det er enighet om (som foreksempel gradring av tur- og friluftsruter gjennomført tidligere i år). FL foreslår noen endringer i forhold til høringsutkastet.11-09 SOSI-standard tur- og friluftsruter

Høringsuttalelse: Forskrift jakt- og fangsttider

Skilt elgjakt

Jakt er en viktig del av norsk friluftslivstradisjon, og vi mener det er viktig å legge til rette for allmennhetens adgang til jakt innenfor rammene av en bærekraftig forvaltning av artene. FL  støtter prinsippet om at jakt og annet friluftsliv i skog og mark bør kunne foregå parallelt, men ber om at det gjennomføres en representativ undersøkelse som kartlegger i hvilken grad befolkningens allmenne friluftsliv påvirkes av jakta. 11-10 Uttalelse DN Forskrift jakt- og fangsstider 2012-2017

Uttalelse til Ungdomsskolemeldinga (St.meld 22 (2010-2011))

200_Basecamp_Salten_bueskytter.jpg

FL støtter forslaget om mer praktisk og variert undervisning på ungdomstrinnet gjennom tre hovedmomenter: Friluftsliv som valgfag, Natursekken som varig tiltak og kompetansehevingfor lærere. Les hele høringsuttalelse til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: 11-10 Høring Usk-melding KUF-komite

Full støtte til nasjonal gåstrategi

Stord Hystadmarkjo

FL gir i en høringsuttalelse til vegvesenet full støtte til at det utarbeides en nasjonal gåstrategi. Dette er et kjempeviktig tiltak for å fremme gåing i et folkehelseperspektiv, som miljøvennlig transportform og som vår viktigste friluftsaktivitet. FL mener imidlertid at strategien må utvides til å omfatte all gåaktivitet om den med rette skal kalles en nasjonal gåstrategi. Les uttalelsen Høring gå-strategi (17.10.11)

Friluftsliv som valgfag i ungdomsskolen

Barn m sekk i skog200.jpg

FL mener at friluftsliv bør bli et av de nye valgfagene i ungdomsskolen. Friluftsliv ivaretar behovet for avveksling i skolehverdagen, gir fysisk aktivitet og en rekke aktuelle tema bygger opp om læringsarbeidet i mange fag. Les FLs brev til Utdanningsdirektoratet og oppslag hos NRK Trøndelag og i Nationen. (8.8.11)

FL ønsker restriktivt regelverk for vannscooter

FL støtter hovedtrekkene i Miljøverndepartementets forslag til ny forskrift om bruk av vannscooter med et kystnært forbudsbelte. Slikt forbudsbelte må etableres også i innlandsvann framholder FL. Bakgrunnen for den restriktge holdningen er at vannscooter medfører mye støy, forstyrrelse av fugle- og dyreliv, sjenanse og fortrengsel for annet friluftsliv, samt faremomenter. (25.5.11)

Se vår uttalelse: Høring vannscooter

FL støtter ny folkehelselov

Z:\Bilder\Turstier-turveier-merking\Sti-Hvaler-nett.jpg

Friluftsrådenes Landsforbund mener helsefremmende og forebyggende arbeid må styrkes vesentlig, og støtter hovedtrekkene i forslag til ny folkehelselov. FL undestreker og konkretiserer friluftslivets potensial i folkehelsearbeidet i hørignsuttalelsen til lovforslaget.Høring folkehelselov

For svake planretningslinjer langs kysten

~5.JPG
Natur-, landskaps- og friluftskvalitetene må kartlegges før kommunene med lite arealpress får praktisere mer liberal forvaltning av strandsona, uttaler FL i høringsuttalelse til planretningslinjene for strandsona. Dessuten må det ikke tillates utbygging som hindrer ferdsel langs sjøen så sant det ikke er bygg og tiltak som ut fra funksjon må ligge direkte til sjø. (4.9.09)

FL støtter forslaget til Naturmangfoldlov

~Blåbærjente i Sarp.JPG
Friluftslivets særstilling og avgjørende betydning for å skape forståelse og aksept for bærekraftig forvaltning av norsk natur tilsier at miljøvennlig friluftsliv nevnes eksplisitt i formålet for den nye naturmangfoldloven, heter det i FLs uttalelse til Stortingets Energi- og miljøkomite. (14.5.09)

Les mer... ]

Høringsuttalelse Samrettsutvalget II

Uansett forvaltningsmodell må friluftsinteressene ivaretas bl.a. gjennom formpålsparagraf, styresammensetning og forvaltningsordninger, heter det i styrevedtaket etter FLs behandling av Samerettsutvalgets innstilling. Les uttalelsen... (23.2.09)

FL støtter lovfesting av fylkeskommunenes folkehelsearbeid

Overføring av ansvar og oppgaver innen friluftsliv til fylkeskommunene gir gode muligheter til å samordne arbeidet med folkehelse og friluftsliv. For å styrke og tydeliggjøre folkehelsearbeidet støtter FL forslaget om å lovfeste at fylkeskommunene har et ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjon for det sektorovergripende folkehelsearbeidet lokalt og regionalt. Les uttalelsen... (23.2.09)

Tre gode tiltak i skolebudsjettet

Barn lavvo nett.jpg
FL roser, - og har synspunkter på, tre tiltak som kan gi mer miljøbevisste elever og økt friluftsaktivitet i skolen i forslaget til budsjett for Kunnskapsdepartementet.

Les mer... ]

Ikke gjenta feilene i strandsoneforvaltninga

FL advarer mot å gjenta feilgrepene fra Sør-Norge ved å bygge ned de mest attraktive områdene for allment friluftsliv i Midt- og Nord-Norge. Dette framgår av innspill til Miljøverndepartementets arbeid med planretningslinjer for differensiert strandsonepolitikk. (18.8.08)

Les mer... ]

FL støtter overføring av friluftsoppgaver til regionene

Overføring av friluftslivsoppgaver til regionene gir bedre mulighet til å samordne og styrke arbeidet med friluftsliv, folkehelse, kultur og reiseliv, mener styret i FL i høringsuttalelse til oppgavefordeling i regionreformen. (13.5.08)

FL-styret i mot fritidskjøring med snøskuter

Styret i FL har behandla forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag og støtter hovedprinsippene i høringsforslaget fra Direktoratet for naturforvaltning. (8.10.07)

FL støtter avgift for bruk av kystsona

I en høringsuttalelse til Finansdepartementet støtter FL forslag om at kommunene skal ha mulighet til å kreve avgift for bruk av kystsona. (7.1.08)

FL støtter plan om nasjonalpark Ytre Hvaler

Z:\Bilder\Badeplasser-strender\Storesand-4-nett.jpg
Ytre Hvaler er et flott naturområde med store landskapskvaliteter og et plante- og dyreliv som bør vernes som nasjonalpark, men de store friluftslivsinteressene må ivaretas langt bedre i verneforslaget, heter det i FLs høringsuttalelse. FL ønsker bl.a. egne soner som sikres og tilrettelegges for friluftsliv. Også FRIFO støtter verneforslaget.(7.8.07)

Les mer... ]

Retningslinjer for vindkraftanlegg

FL mener det er høyst påkrevd at det så raskt som mulig vedtas retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. Les høringsuttalelse. (16.12.06)

Les mer... ]

Høring - endring i TEK og SAK

Friluftsrådenes Landsforbund støtter forslaget om strengere energikrav til bygninger, innføring av begrepet universell utforming i teknisk forskrift og innføring av et nytt punkt i SAK som presiserer at tidfrister for saksbehandling ikke gjelder for saker med dispensasjon fra plan. (12.9.06)

FL advarer mot fellesgodeavgift

Forholdet til allemannsretten og undergraving av det offentlige ansvaret for friluftsliv gjør at styret i FL i brev til Næings- og handelsdepartementet advarer mot innføring av avgift for fellesgodefinansiering. (20.6.06)

Friluftsliv viktig for bærekraftig utvikling

Z:\Bilder\Diverse\Landskonf.07, foto MAF-nett.JPG

Friluftsliv må innarbeides i strategien for bærekraftig utvikling; - for å skape miljøengasjement i befolkningen, som positivt virke-middel i utvikling av bærekraftig livsstil, og synliggjøres som sentralt element i den nordiske samfunns-modellen og som satsingsområde i forebyggende og helsefremmende arbeid, heter det i høringsuttalelse fra FL. (9.8.07)


Les mer... ]

FL etterlyser offensiv miljøpolitikk i regionreformen

Karmøy-Vibransøy-06 001.jpg
Et regionalt folkevalgt nivå må få handlingsrom og virkemidler som gjør det interessant å utvikle miljøpolitikken uttaler FL i brev til Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite. Regionenes rolle som utviklingsaktører på miljøfeltet må forsterkes og konkretiseres bl.a. i forhold til planarbeid, miljøengasjement og utvikling av miljøpolitikken, og ved aktiv bruk av friluftsliv i det helsefremmende arbeidet. (6.3.07)

Utkast til forskrift om tilskudd til sikring mot naturskader

Friluftsrådenes Landsforbund poengterer behovet for friluftsrådene til å kunne søke om tilskudd til sikring mot naturskader på offentlige friluftsområder. (31.10.06)

Revidert nasjonalbudsjett

I brev til finanskomiteen etterlyser FL regjeringas vurdering av sikringsfond for å kunne kjøpe til friluftsformål egna områder, - særlig bebygde, som legges ut for salg. FL vil også ha bedre ordninger for å ivareta fyreiendommer som avhendes, til allmenne formål, og understreker behovet for økte midler til drift av offentlige friluftsområder. (22.5.06)

Les mer... ]

Verneplan sjøfugl i Møre og Romsdal

FL mener generelt at verneforskriften for flere av områdene foreslått i sjøfuglplanen er for streng mht ferdsel og friluftslivsbruk sett i forhold til den trusselen friluftslivet utgjør for sjøfuglbestandene. (3.04.06)

Les mer... ]

Uttalelse til forskrift bærekraftig skogbruk

FL mener at hensynet til friluftsliv må tas med i formålet til forskrift for bærekraftig skogbruk, og mener at det må innføres strengere regler for skogeiere som ikke er sertifisert etter Levende Skogs standarder for bærekraftig skogbruk. (30.9.05)

Friluftsliv og naturmangfoldlov

FRIFO og FL tar i en felleshenvendelse til miljøvernminister Knut Arild Hareide sterkt til orde for at den nære sammenhengen mellom naturvern og friluftsliv må synligjøres i ny lov om naturmangfold. Det bør gjøres i formålsparagrafen og ved at det åpnes for at hensyn til miljøvennlig friluftsliv og naturopplevelser kan være en del av verneformålet ved oppretting av naturvernområder. (5.8.05)

Ny friluftspolitikk

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) forventer styrking av friluftspolitikken på vesentlige punkter når ei rød-grønn regjering overtar. Basert på svar partiene ga i valgkampen mener styreleder i FL, Knut Erling Flataker, at allemannsretten styrkes, at det blir vanskeligere å bygge i strandsona og at det kommer en egen lov om bymarker. Videre forutsetter han at Arbeiderpartiets fond på en milliard til sikring av friluftsarealer kommer på plass allerede i budsjettet for 2006, og at det settes i gang et arbeid med avklaring og styrking av de ulike departementenes rolle i friluftsarbeidet. Det er nødvendig for å omsette friluftslivets potensiale i helsefremmende arbeid i praktisk handling, og for å legge bedre til rette for barn og unges uteaktivitet i skole og fritid. Friluftspolitikken må synliggjøres klart i regjeringserklæringa krever FL.

Detaljert omtale her. (14.9.05)

 

Norge trenger bynasjonalparker

FL tar i høringsuttalelse til revisjon av naturvernloven til orde for at en må ha hjemmel til å opprette bynasjonalparker slik det er i de øvrige skandinaviske landene. Naturområder rundt de store byene betyr så mye for folks naturopplevelser og friluftsliv at det bør være en hjemmel til varig sikring av dem. Hele høringsuttalelse under (31.8.05)

Partienes svar krav ny friluftspolitikk

Her er partienes svar på FLs 13 krav til ny friluftspolitikk.

Les mer... ]

Verneplan for sjøfugl i Østfold

FL tar på prinsipiell basis opp at Fylkesmannen i Østfold foreslår å innføre ferdselsforbud i store deler av sommersesongen på mange områder som opprinnelig er sikra til friluftsformål. Dette går fram av vår høringsuttalelse til verneplan for sjøfugl i Østfold. (14.7.05)

Øvre Dividal nasjonalpark

FL går i brev til Direktoratet for naturforvaltning inn for mer aktiv formulering om å fremme friluftsliv som en del av formålet for Øvre Dividal nasjonalpark. (13.7.05)

Verneplan for sjøfugl i Akershus og Oslo

FL mener at friluftsinteressene knytta til Vestre Bjerkøyskjær i Asker og Nordre Sauholmen i Vestby er så store at områdene ikke bør vernes som sjøfuglreservat. FL er også meget kritisk til Miljøverndepartementets manglende samordning av arbeidet med å verne områder etter naturvernloven og med å sikre områder til friluftsformål. (2.6.05)

Uttalelse til verneplan sjøfugl i Vestfold

Friluftsrådenes Landforbund mener at Hoftøya i Tjøme har så store friluftsinteresser i forhold til verneinteressene at ikke hele øya bør vernes som sjøfuglreservat. Utover det gir FL støtte til de konkrete verneforslagene. (1.6.05)

Uakseptabel reduksjon i sikringsmidlene

Ertsvika.naust.JPG
Det er uholdbart at midlene til sikring av friluftslivsområder igjen brukes som salderingspost i forslag til revidert nasjonalbudsjett, heter det i brev fra styret i FL til Finanskomiteen. Det skaper betydelig uro hos kommuner og friluftsråd som driver et tidkrevende og langsiktig arbeid med å forhandle fram frivillige avtaler, når budsjettvilkårene endres midt i et arbeidsår. Les hele uttalelsen under  (30.5.05)

Håndbok om konsekvensanalyser

Friluftsrådenes Landsforbund uttalte seg den 20. mai til revisjon av Håndbok 140 Konsekvensanalyser. Vi mener håndboka i hovedsak gir en grundig beskrivelse av metoden som skal anvendes ved utarbeidelse av konsekvesanalyser, men vi synes håndboka er mangelfull med hensyn på å skille mellom de ulike typer av friluftsarealer. (24.05.05)

Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden - delplan Buskerud

Friluftsrådenes Landsforbund uttalte seg den 20. mai til forslag til vern av viktige naturområder langs kysten i Buskerud. FL går imot vern på to av de foreslåtte områdene da områdene er særdeles viktige friluftsområder. (20.05.05)

Hekkeområder for sjøfugl i Buskerud

FL uttalte seg den 11. mai 2005 til supplerende verneplan for hekkeområder for sjøfugl i Buskerud. FL er generelt kritisk til manglende samkjøring mellom verneprosessene og sikringsarbeidet. (20.05.05)

FL støtter dispensasjonsadgang for begelseshemma

FL går i en høringsuttalelse til forskrift om jakt og fangst inn for at Direktoratet for naturforvaltning kan gi dispensasjon fra forbudet mot å løsne skudd fra motorkjøretøy under jakt for personer med sterk bevegelseshemming. (11.5.05)

Barskogsvern på statskogs grunn

FL støtter i en høringsuttalelse hovedtrekkene i forslag til barskogsvern på statskogs grunn, men påpeker at den store økningen i omfanget av barskogsvern kan komme i konflikt med friluftsinteressene. Det er viktig at ferdsels- og andre restriksjoner på friluftsliv ikke er mer omfattende enn det verneformålet tilsier. Eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier bør kunne vedlikeholdes uten nærmere søknad, mens det etter søknad bør være mulig å etablere nye stier og løyper mener FL (11.5.05)

Vanskelig avveining av samiske og allmenne interesser i Finnmark

FL understreker i brev til Stortingets justiskomite de krevende avveiningene som må gjøres mellom samiske og allmenne interesser, men mener at de allmenne interesse fortsatt må være en del av formålet for Finnmarksloven. Utelatelse av allmenne interesser kan få store negative følger for det allmenne friluftslivet uttaler FL. FRIFO har sendt ei skarp pressemelding om saken. (9.5.05)

FL positiv til forsøk med sertifisering av økologisk skogbruk

FL mener i en høringsuttalelse til debio at økologisk skogbruk bl.a. må innebære at en ikke sprøyter eller gjødlser, ikke grøfter myr og sumpskog, ikke driver med skogreising og treslagsskifte eller flytter treslag og provenienser til nye voksesteder. Les hele vår høringsuttalelse: (9.5.05)

Høringsuttalelse Fylkesdelplan Østfold

FL mener at friluftsliv burde hatt en vesentlig større plass i handlingsprogram-delen av Fylkesdelplanen for Østfold med den ambisiøse tittelen "Sammen for fysisk aktivitet i Østfold". Det blir en merkelig prioritering i et fylke som Østfold når en finner plass til innendørs skianlegg, men uteglemmer satsing på kyststier. Les hele høringsuttalelsen. (9.5.05)

Verneplan Statskogs grunn

FL støtter hovedtrekkene i verneplan for skog på Statskogs grunn. I vernebestemmelsene ønsker vi imidlertid en generell hjemmel til å vedlikeholde stier, løyper og gamle ferdselsveier, og hjemmel til å anlegge nye etter søknad. For Bymarka naturreservat i Trondheim er det nødvendig med særskilt tilpasning av vernebestemmelsene ut fra de store friluftsinteressene i området. (29.04.05)

Høringsuttalelse - hekkeområder for sjøfugl i Telemark

FL har uttalt seg til supplerende verneplan for hekkeområder for sjøfugl i Telemark. Vi ber fylkesmannen gjøre en grundig avveining mellom verne- og friluftsinteressene før man eventuelt går inn for vern med ferdselsrestriksjoner på områder med stor friluftsverdi. (28.4.05)

Utilstrekkelig miljøvernpolitikk

Miljøvernorganisasjonene lista opp utfordringer, behov for tiltak og økte midler på et vidt spekter av arbeidsområder da Energi- og miljøkomiteen i går inviterte på åpen høring i forbindelse med behandling av st.meld.nr 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. FL fokuserte spesielt på reduksjonen i ungdoms friluftsaktivitet, avhending av statlige eiendommer og utfordringer med drift av offentlige friluftslivsområder (21.04.05)

Sentral høring - verneplan for Hovedøya - Oslo

FL oversendte DN sine innspill til verneplan for Hovedøya den 15.4.05. FL støtter at Hovedøya vernes som landskapsvernområde men mener at friluftsinteressene bør sterkere frem i vernebestemmelsene. (20.4.05)

Ny lov om skogbruk behandles

Bruk av stier, løyper og andre ferdselsårer skal ikke lenger bli vanskeliggjort etter hogst om forslaget til ny skogbrukslov blir vedtatt. Ny formålsparagraf, hjemmel for miljøforskrift og for forskrift for områder med særlige miljøkvaliteter foreslås også, - men det er først når forskriftene foreligger en vil se andre konkrete miljøhensyn. FL har sendt brev med synspunkter til Stortingets næringskomite som skal avgi innstilling 3. mars. (21.2.05) 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle

Romsvika-hus.JPG
I utredningen er det gjort en grundig gjennomgang og evaluering av eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. FL tar i sin høringsuttalelse blant annet opp  betydningen av gode utearealer for skoler og barnehager.(10.2.05)

Høringsuttalelse NOU 2003:29 Arealplaner og ekspropriasjonserstatning

Friluftsrådnens Landsforbund støtter ikke forslaget fra lovutvalgets leder samt tre av medlemmene om å fastsette verdi på regulerte friområder på grunnlag av hva som ville vært alternativ regulering dersom området ikke var regulert til friområde. Våre synspunkter og argumentasjon går ellers frem av forslaget til høringsuttalelse. (18.11.04)

Høringsuttalelse til Forvaltningsplan skjærgårdsparken Telemark

FL er imponert over det omfattende arbeidet som er nedlagt i utkast til forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Telemark, og mener den kan tjene som eksempel for andre. FL ser positvt på at kommunene vil vurdere etablering av friluftsråd i regionen. (15.9.04)

Folgefonna nasjonalpark

FL støtter oppretting av Folgefonna nasjonalpark med landskapsvernområder for å sikre at naturkvalitetene i området blir ivaretatt for all framtid, og for å gi området den status og oppmerksomhet som natur- og landskapskvalitetene tilsier. I tråd med nasjonale mål for miljø-, helse- og kulturpolitikken mener imidlertid FL at verneformål og ferdselsbestemmelser i langt større grad må stimulere til bruk av området gjennom enkelt friluftsliv. (5.08.04)

Bruk naturen mer i læringsarbeidet

1-7 liten.JPG
Uteaktivitet og "læring i friluft" bør framheves sterkere, mer fokus på miljøutfordringene og økt bruk av nærmiljø og organisasjonene. Dette er hovedpunktene i FLs høringsuttalelse til stortingsmeldinga "Kultur for læring" som nå er til behandling i Stortinget. (29.04.04)

Uttalelse til ny skoglov

Friluftsrådenes Landsforbund er enig at skogloven bør endres, og mener at den nye loven i pakt med alle de hensyn som skal ivaretas bør hete Lov om flersidig bruk av skog. FL mener at det gjennom en miljøforskrift må sikres at all skog forvaltes med et minimum av hensyn til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturverdier, men ber samtidig om at det i miljøforskriften gis insitamenter til frivillig oppfølging av Levende Skog. Lovforslaget fins på landbruksdepartementets hjemmeside.
Les hele uttalelsen her. (15.03.04)

Høringsuttalelse om "urbant jordskifte"

FL tror bruk av jordskifte i byer og tettsteder kan være et godt egnet virkemiddel for å oppnå de beste helhetsløsningene for grønnstrukturen og støtter innføring av urbant jordskifte. Det går fram av FLs høringsuttalelse til Landbruksdepartementet om rapporten, Forslag til jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder - "urbant jordskifte".

St.meld.nr 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

(22.10.03) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) vil med dette fremme synspunkter på stortingsmelding nr 25 (2002-2003) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, og særlig knytte disse til friluftslivsarbeidet og Regjeringas oppfølging av st.meld.nr 39 (2000-2001) "Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet".

Høringsuttalelse til kvalitetsutvalgets innstilling, NOU 2003: 16 "i første rekke"

(16.10.03) Vår høringsuttalelse er konsentrert om friluftslivets plass og mulige bidrag i skolen med basis i den kompetanse vi har på dette feltet. Det gjelder arealer til uteleik og friluftsliv, uteskole eller ”læring i friluft” som læringsmetode, betydningen av fysisk aktivitet med vekt på friluftsliv og friluftsliv som aktivitetsform. I dette arbeidet legger vi en brei definisjon av friluftsliv til grunn slik at det i praksis omfatter det meste av uteaktivitet.

Høringsuttalelse vedrørende planer for naturrestaurering og tilbakeføring Hjerkinn skytefelt samt Snøheim som turisthytte

(23.9.03) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til de mottatte høringsdokumentene og takker for muligheten til å fremme synspunkter. Det er ikke organisert interkommunalt friluftsråd av de kommunene som omfattes av planområdet. FLs synspunkter er derfor av generell og prinsipiell karakter.

Brev til landbruksminister Lars Sponheim: Statskog som mer aktiv aktør i friluftslivsarbeidet

(23.9.03) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til de positive initiativene som er tatt for å sette friluftsliv sterkere på dagsorden i Statskog. Det gjelder både arbeidet med en egen handlingsplan for friluftsatsing i kommende tre års periode og arbeid med utredning av Statskog sin framtidige rolle. I den forbindelse vil vi gjerne ta opp to viktige punkter som etter vår oppfatning krever nærmere avklaringer.

Brev til Miljøverndepartementet; Verneplan for Junkerdal-Balvatn.

(23.9.03) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til Direktoratet for naturforvaltnings (DN) tilråding vedrørende verneplan for Junkerdal-Balvatn oversendt Miljøverndepartementet i brev datert 2. september d.å.

Høringsuttalelse til Finansdepartementet Handlingsplan nasjonal agenda 21

(19.08.03) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) takker for muligheten til å kommentere høringsutkastet. FL er en paraplyorganisasjon for 17 interkommunale friluftsråd som igjen har drøyt 150 medlemskommuner og 135 medlemsorganisasjoner. I denne høringsuttalelsen vil vi trekke fram tre hovedpunkter:

Brev til Stortingets sosialkomite - Synspunkter på Stortingsmelding nr. 16 (2002- 2003) "Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken" Høringsmøte 24. mars 2003

(27.03.03)

Brev til Kultur og kirkedepartementet om Sundbergutvalgets rapport (finansiering av statlig idrettspolitikk)

(13.03.03) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har sendt brev til Kultur- og kirkedepartementet med kommentarer til rapporten. Brevet ble overlevert i forbindelse med høringsmøte om rapporten 12. mars. Vårt hovedinntrykk er at rapporten er ryddig og saklig og ta opp en rekke vesentlige problemstillinger. FL vil kommentere de sidene som er relevante for friluftslivsarbeidet.

Brev til Miljøverndepartementet om engangsgriller

(24.02.03) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til tidligere kontakt vedrørende problemene som engangsgriller medfører, sist under møtet i Miljøverndepartementet 20. januar d.å. Etter vår oppfatning var det svært positivt og nyttig at Miljøverndepartementet tok initiativ til et slikt møte, men det synes påkrevd at departementet følger opp videre om en skal komme fram til løsninger.

Høringsuttalelse til Fiskeridepartementet om forslag til "Midlertidig forskrift om tildeling, etablering, drift og sykdomsforebygende tiltak ved havbeitevirksomhet"

(24.02.03)

Høringsuttallelse til Kystdirektoratet om innsilling om revidering av hastighetsbestemmelser til sjøs

(24.02.03) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til mottatt høringsbrev med innstilling fra arbeidsgruppe for ”revidering av hastighetsforskrifter til sjøs i Norge”, og takker for muligheten til å kommentere forslagene.

Synspunkter på Stortingsmelding nr 39 (2001- 2002) "Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge"

(14.01.03) BREV TIL STORTINGETS FAMILIE-, KULTUR- OG ADMINISTRASJONSKOMITE:

Uttalelse fra årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund 2003:

VIS VARSOMHET I STRANDSONEN

Høringsuttalelse Planlovutvalget (NOU 2003:14)

Tange1-2.JPG
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har avgitt en omfattende uttalelse til Planlovutvalgets forslag til revisjon av plan- og bygningsloven (brev av 15. november 2003). Vi støtter hovedtrekkene i lovforslaget og mener det er viktig bl.a. av hensyn til ivaretaking av friluftsinteressene å revidere planloven. Ikke minst trengs det bedre lovhjemmel for å ivareta bymarker og ubebygde deler av strandsona.

Les mer... ]

Høringsuttalelse NOU 2003:14 - særskilt om klage, innsigelsesadgang og konsekvensutredninger

Friluftsrådenes Landsforbund uttaler seg i brev av 29.08.03 til enkelte deler av forslag om endring av Plan- og bygningsloven. Vi ber blant annet om at "friluftsliv" tilføyes som eget punkt i foreslått lovformulering. Vi ber også MD vurdere hvordan en bedre kan sikre at det ikke oppstår uheldig tette bånd og avhengighetsforhold mellom forslagstiller og den som utfører en konsekvensutredning.

Regulerte fellesområder og forholdet til friluftsloven

FL har sendt brev til MD der vi har bedt om en oppklaring når det gjelder regulerte fellesområder og forholdet til friluftsloven. (5.08.03)

Forslag til bedring av allmennhetens tilgang til strandsonen

Sollerud-gjerde.JPG
FL har utarbeida et 9-punkts notat til MD der vi foreslår endringer av regelverk i strandsonen. Flere av hovedsynspunktene i forslaget ble fremmet av en rekke SV-representanter som et dok. 8, men det fikk ikke tilslutning. (20.05.03)

Brev til Børge Brende.doc

Friluftslivsinteresser og verneinteresser i Oslofjorden

FL har i en hendvendelse til MD bedt om et møte for å samkjøre verne - og friluftsinteressene i Oslofjorden. (20.03.03)