E-post:
Passord:

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

 

Høyre avgjør grunnlovsfesting av allemannsretten

Grunnlov lite

SV har fremmet forslag om grunnlovsfesting av allemannsretten. I følge vår utspørring av de politiske partiene, får forslaget støtte fra alle utenom FrP og KrF, mens Høyre ikke har tatt standpunkt enda. Det innebærer høyst sansynlig at det er Høyres standpunkt som vil avgjøre om forslaget får det avgjørende 2/3 flertall. (21.8.17)

Grønt lys for videre stisatsing

Sti Krokskogen

Alle partier vil styrke arbeidet med stier og turveger som viktigste anlegg for fysisk aktivitet. DNT og FL satt stien på dagsorden i Friluftslivets år 2015, og følger opp med en felles stisatsing. Det er svært gledelig at alle partier nå følger opp og er bevisst stiens store betydning for trivsel, folkehelse og som transportåre, sier styreleder i FL, Steinar Saghaug. (18.8.17)

Friluftsliv i medvind

Friluftsskolen Lindøy 2016 Vest (15)

Samtidig som DNT markerer en milepæl ved å passere 300.000 medlemmer (Gratulerer!), kan vi konstatere at samtlige partier vil arbeide for å styrke friluftslivsarbeidet i neste Stortingsperiode. Det går fram av FLs rundspørring til ni politiske partier.

Foto: Friluftsskolen - et samarbeidstiltak DNT og FL, Lindøy, Friluftsrådet Vest

(17.8.17)

Ulovlige stengsler står for fall

forbsklt
Grunneiere med ulovlige stengsler i strandsona bør like godt starte riving av gjerder og andre ulovlige stengsler nå. Samtlige partier, med unntak av Fremskrittspartiet, vil gi juridisk og økonomisk støtte til kommunenes arbeid med å kartlegge og fjerne ulovlige stengsler i strandsona. Det kommer fram av FLs rundspørring til de politiske partiene. (16.8.17)
 

Handlingsplan friluftsliv fullføres

Vikerfjell furu lite

Uansett valgutfall vil arbeidet med handlingsplan friluftsliv bli fullført. Det går fram av en undersøkelse FL har gjort blant de politiske partiene. Ingen sensasjon, men betryggende, kommenterer styreleder i FL, Steinar Saghaug. (15.8.17)

FL søker ny medarbeider

Fossende vann Heiåi

Drømmer du om å jobbe med friluftsliv, har vi ledig jobb for deg!

Vi søker medarbeider til friluftslivsfaglig arbeid. Rådgiving og samarbeid med medlemsfriluftsrådene, kontakt med myndigheter og friluftslivsorganisasjoner, faglig utvikling og politikkutforming står sentralt.

Hopp i havet

Lilleskagen-nett.jpg

Hopp i havet - sol, sommer og sjø hører sammen. Friluftsrådene forvalter flere hundre friluftsperler langs kysten som venter på deg. Kommuner og friluftsråd har gjennom mange ti-år kjøpt opp strandperler til allmenn bruk.

Et godt år !

En årsrapport som viser høy aktivitet hos vår gode samarbeidspartner Hold Norge Rent kom dumpende inn i eposten her om dagen. god sommer fra Hold Norge Rent

 

Vi har et godt samarbeid med Hold Norge Rent og støtter helhjertet opp under deres innsats mot forsøpling av naturen og spesielt kampen mot marin forsøpling. Det skjer mye på den siden i 2017 også og årsrapporten som gjelder 2016 var kick off for mye av det som har gjort at marin forsøpling og tiltak her er i vinden som aldri før.

 

Hovedsatsinger i friluftslivsarbeidet

Sti Krokskogen

Norsk Friluftsliv, DNT og FL er enige om ni hovedsatsinger i innspill til regjeringens handlingsplan for friluftsliv. Stortinget har bedt regjeringa legge fram en handlingsplan for å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. (10.7.17)

DISPENSASJONSPRAKSIS I STRANDSONA BEKYMRER

Antall dispensasjoner til å bygge i strandsona økte med 17 prosent fra 2015 til 2016Midtre Solund foto Tor Arne Hauge går det fram av tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Det er en utvikling som bekymrer styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug.
I pressområdene er tilgjengelig strandsone et knapphetsgode, og all utbygging burde vært vurdert gjennom helhetlige planprosesser og ikke tilfeldige dispensasjonssaker. 

Friluftsloven og allemannsretten 60 år!

60 år og like viktig!
Av alle jubileer vi markerer er vel 60 års dagen for Friluftsloven det viktigste. Verdens Aktivitetsdag kajakk AVollan
Vi mener det er all grunn til å markere dagen for denne viktige loven for friluftslivet.
Friluftsloven ble vedtatt i Stortinget 28. juni 1957 og gjort gjeldende fra 1.juli samme år.   Med det ble også Allemannsretten lovfestet i Norge, men Allemannsretten strekker seg mye lengre tilbake i tid og har dype røtter i vår kulturarv. Dette var tidligere uskrevne regler (sedvanerett), regler som nå fikk en lovfesting. 

Marin forsøpling – viktig sak for friluftsrådene!

                                               

52 delegater fra hele landet møttes i Bergen på fredag 9.juni  rent hav
for å avholde årsmøte for Friluftsrådenes Landsforbund.

 

 

Der ble følgende uttalelse vedtatt oversendt til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har avgitt felles høringsinspill om forslag til ny generell del av læreplanverket

Illustrasjonsfoto med arr logo 2

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen, som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.  

 

Friluftsorganisasjonene har utarbeidet felles innspill.

 

De glemte verdiene i perspektivmeldinga

6 Naturlos, Barnevandrerstien, Kvinesdal IV_2

I en høringsuttalelse til regjeringas perspektivmelding påpeker FL det store potensialet for økt produktivitet og reduserte utgifter som ligger i økt satsing på folkehelse. Vi mener det er dokumentasjon for økonomiske gevinster i milliardklassen, som regjeringa har oversett. (11.5.17)

Foto: Lister Friluftsråd. 

Naturen viktig for lærelyst og kvalitet i skolen

0817Arendalsukafoto_mariusdalsegsaetre_dnt_5 tre styreledere pluss minister

Stortinget drøfter "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen". FL er sammen med Norsk Friluftsliv og DNT overbevist om at økt bruk av naturen som læringsarena stimulerer nysgjerrighet og lærelyst, og gir mer variert og virkelighetsnær læring - dvs kvalitet. 

(Hadde Kunnskapsministeren glemt kloke ord fra de tre styreledere under Arendalsuka da han skreiv stortingsmeldinga om Lærelyst? Foto Marius Dalsegg, DNT) ) (5.5.17.)

Ny tilskuddsordning til anlegg for egenorganisert aktivitet

Friluftsport_nokkelhull_mal

Overskuddet fra Norsk Tipping økte, og ga regjeringa økt handlingsrom da spillemidlene til idrettsformål blei fordelt fredag. Over tre år avsettes det til sammen 100 millioner til en ny tilskuddsordning til bygging av anlegg for egenorganisert aktivitet. Beløpet for 2017 er 35 millioner (3.5.17)

FLs høringsuttalelse til NTP 2018-2029

Gåing og sykling.Går på styr med sekk
Å gå er bra for klimaet og miljøet, men mest for oss selv. I dag trenger vi en «gåstrategi» i dag gjennomfører bare 35 prosent av Norges befolkning en hel reise til fots hver dag på tross av alle oppfordringer. «Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet» har som mål at halvparten av Norges befolkning gjennomfører en hel reise til fots hver dag innen 2023. Dette er et av bakteppene for våre innspill til denne NTP. Det er viktig at dette legges til grunn for all planlegging i forhold til samferdselstiltak.  Vi ser at det i denne NTP virker som at det nå er viktig å legge til rette for å fremme at vi igjen begynner å gå eller sykle mer. Dette er viktig ikke bare for miljø og klima, men også for folkehelse og vårt forhold til naturen generelt.

Norsk reiseliv - bærekraftig?

Regjeringen la i mars fram Reiselivsmeldingen Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Meldingen slår fast at natur er kjernen i norsk reiseliv og at reiselivet måHøring om reiselivsmeldingen foto av Siri Nils og Asgeir være bærekraftig. Friluftsrådenes landsforbund deltok sammen med flere andre i høring om meldingen 4.april. Vi mener det er flere ting som må på plass om reiselivsnæringen skal kunne kalle seg bærekraftig. For hva betyr nå det ordet? Vi tror sammen med DNT og Norsk Friluftsliv at våre politikere trenger noen gode råd for hvordan skape et bærekraftig reiselivsprodukt. På fotoet ser du tre samstemte innspillere; Siri Meland fra Norsk Friluftsliv, Nils Øveraas fra DNT og Asgeir Knudsen FL.

Friluftsmidler i fylkene 2016

Fylkesmidler lite

Fylkeskommunene fordelte totalt 204 millioner til friluftslivstiltak i 2016. Fylkeskommunenes egne midler utgjorde 64 millioner, spillemidlene 82 millioner og Miljødirektoratets midler 58 millioner. I Frilufts-Info 1/17 kan du lese mer om hvilke fylker som hadde mest friluftsmidler og hva de brukte pengene til. (27.3.17)

Stikonferansen 2017!

Nå ligger presentasjonene og sammendragene ute på nettsiden http://stikonferansen.no/  Stikonferansen som arrangeres hvert annet hvert år av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund og er viktig for det felles arbeidet for stien som nasjonalt satsingsområde. Anne-Mari PLanke og Morten Dåsnes

Stikonferansen 2017 hadde som mål å sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse og øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning. I tillegg bidra til å styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier og sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng. Konferansen samlet i år over 230 deltakere som med liv og lyst fikk ny inspirasjon og faglig påfyll. Neste konferanse blir i 2019 i Hordaland.

På fotoet ser vi to av drivkreftene bak konferansen Anne-Mari PLanke fra DNT og Morten Dåsnes fra FL.