E-post:
Passord:

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

 

Marin forsøpling – viktig sak for friluftsrådene!

                                               

52 delegater fra hele landet møttes i Bergen på fredag 9.juni for å avholde årsmøte for Friluftsrådenes Landsforbund.

strand med mye søppel

Her ble følgende uttalelse vedtatt oversendt til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har avgitt felles høringsinspill om forslag til ny generell del av læreplanverket

Illustrasjonsfoto med arr logo 2

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen, som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.  

 

Friluftsorganisasjonene har utarbeidet felles innspill.

 

Spennende jobb i vakker natur - daglig leder for Lofoten friluftsråd er ledig!

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt råd under etablering av Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst kommune.
Lofoten ReineLofoten er en sterk merkevare, med et unikt landskap og mange naturperler som betyr mye for fastboende og tilreisende. Regionen er kjent verden over, friluftsliv og natur er viktig for regionens omdømme.
Søknad som daglig leder Lofoten Friluftsråd sendes elektronisk via www.vestvagoykommune.no innen 25. juni 2017.

Lofoten friluftsråd søker en person med gjennomføringsevne, som er utviklings- og resultatorientert og har gode evner til samarbeid, formidling og kreativitet. Søkere må ha relevant høyere utdanning. Personlig egnethet, erfaring og kunnskap om friluftsliv, folkehelse, miljøforvaltning og prosjektledelse vektlegges. Arbeidssted i Lofoten fastsettes etter avtale. Utlysningstekst daglig leder Lofoten friluftsråd - full tekst juni .2017

 

De glemte verdiene i perspektivmeldinga

6 Naturlos, Barnevandrerstien, Kvinesdal IV_2

I en høringsuttalelse til regjeringas perspektivmelding påpeker FL det store potensialet for økt produktivitet og reduserte utgifter som ligger i økt satsing på folkehelse. Vi mener det er dokumentasjon for økonomiske gevinster i milliardklassen, som regjeringa har oversett. (11.5.17)

Foto: Lister Friluftsråd. 

Naturen viktig for lærelyst og kvalitet i skolen

0817Arendalsukafoto_mariusdalsegsaetre_dnt_5 tre styreledere pluss minister

Stortinget drøfter "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen". FL er sammen med Norsk Friluftsliv og DNT overbevist om at økt bruk av naturen som læringsarena stimulerer nysgjerrighet og lærelyst, og gir mer variert og virkelighetsnær læring - dvs kvalitet. 

(Hadde Kunnskapsministeren glemt kloke ord fra de tre styreledere under Arendalsuka da han skreiv stortingsmeldinga om Lærelyst? Foto Marius Dalsegg, DNT) ) (5.5.17.)

Ny tilskuddsordning til anlegg for egenorganisert aktivitet

Friluftsport_nokkelhull_mal

Overskuddet fra Norsk Tipping økte, og ga regjeringa økt handlingsrom da spillemidlene til idrettsformål blei fordelt fredag. Over tre år avsettes det til sammen 100 millioner til en ny tilskuddsordning til bygging av anlegg for egenorganisert aktivitet. Beløpet for 2017 er 35 millioner (3.5.17)

FLs høringsuttalelse til NTP 2018-2029

Gåing og sykling.Går på styr med sekk
Å gå er bra for klimaet og miljøet, men mest for oss selv. I dag trenger vi en «gåstrategi» i dag gjennomfører bare 35 prosent av Norges befolkning en hel reise til fots hver dag på tross av alle oppfordringer. «Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet» har som mål at halvparten av Norges befolkning gjennomfører en hel reise til fots hver dag innen 2023. Dette er et av bakteppene for våre innspill til denne NTP. Det er viktig at dette legges til grunn for all planlegging i forhold til samferdselstiltak.  Vi ser at det i denne NTP virker som at det nå er viktig å legge til rette for å fremme at vi igjen begynner å gå eller sykle mer. Dette er viktig ikke bare for miljø og klima, men også for folkehelse og vårt forhold til naturen generelt.

Norsk reiseliv - bærekraftig?

Regjeringen la i mars fram Reiselivsmeldingen Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Meldingen slår fast at natur er kjernen i norsk reiseliv og at reiselivet måHøring om reiselivsmeldingen foto av Siri Nils og Asgeir være bærekraftig. Friluftsrådenes landsforbund deltok sammen med flere andre i høring om meldingen 4.april. Vi mener det er flere ting som må på plass om reiselivsnæringen skal kunne kalle seg bærekraftig. For hva betyr nå det ordet? Vi tror sammen med DNT og Norsk Friluftsliv at våre politikere trenger noen gode råd for hvordan skape et bærekraftig reiselivsprodukt. På fotoet ser du tre samstemte innspillere; Siri Meland fra Norsk Friluftsliv, Nils Øveraas fra DNT og Asgeir Knudsen FL.

Friluftsmidler i fylkene 2016

Fylkesmidler lite

Fylkeskommunene fordelte totalt 204 millioner til friluftslivstiltak i 2016. Fylkeskommunenes egne midler utgjorde 64 millioner, spillemidlene 82 millioner og Miljødirektoratets midler 58 millioner. I Frilufts-Info 1/17 kan du lese mer om hvilke fylker som hadde mest friluftsmidler og hva de brukte pengene til. (27.3.17)

Stikonferansen 2017!

Nå ligger presentasjonene og sammendragene ute på nettsiden http://stikonferansen.no/  Stikonferansen som arrangeres hvert annet hvert år av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund og er viktig for det felles arbeidet for stien som nasjonalt satsingsområde. Anne-Mari PLanke og Morten Dåsnes

Stikonferansen 2017 hadde som mål å sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse og øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning. I tillegg bidra til å styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier og sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng. Konferansen samlet i år over 230 deltakere som med liv og lyst fikk ny inspirasjon og faglig påfyll. Neste konferanse blir i 2019 i Hordaland.

På fotoet ser vi to av drivkreftene bak konferansen Anne-Mari PLanke fra DNT og Morten Dåsnes fra FL.

Reiseliv og friluftsliv hand i hand

Midtre Solund foto Tor Arne Hauge

Natur og utmark er kjernen i det norske reiselivsproduktet, slår regjeringa fast i reiselivsmeldinga som blei lagt fram i dag. Det er de samme arealer og tilretteleggingstiltak som brukes til friluftsliv for fastboende og til reiseliv for turistene. Videre heter det at når reiselivet baserer seg på ressurser fra natur, kulturarv og lokalsamfunn, så forutsetter framtidig verdiskaping bærekraftig bruk av disse faktorene. (17.3.17)

(Foto: Solund, Tor Arne Hauge) 

Allemannsretten i grunnloven

Skiløype Torgersetertjern middels

Gladnyheten fra Stortingets behandling 14.3. er at forslaget nå er oversendt for endelig realitetsbehandling i neste Stortingsperiode.(15.3.17)

 

Allemannsretten er en bærebjelke i det norske samfunnet, en viktig del av vår identitet og kulturarv. Den har uvurderlig betydning for folks trivsel og helse, er viktig for utmarksnæring og legger grunnlag for reiselivsnæringa. Derfor har allemannsretten en naturlig plass i grunnloven. Tirsdag 14. mars behandler Stortinget forslag fra Karin Andersen m.fl. (SV) om grunnlovsfesting av allemannsretten. (12.3.17) 

Stikonferansen 2017 på Hamar 8.-9. mars

Årets viktige stimarkering!   

Tagg oss med #stikonferansen Stikonferanse2017 forsidemindre

 

Velkommen alle 230 deltakere, innledere og arrangører på STI-konferansen 2017!

Vi ser fram til to flotte dager med STIEN i fokus.

 

 

Program #stikonferansen 

 

 

STIkonferansen arrangeres av DNT og FL i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Miljødirektoratet.

 

(3.3.17)

 

Fysisk i Friluft

Nytt tipshefte: Fysisk i friluft

Fysisk i friluft 

Aktivitet – samarbeid – mestring - glede

Tipshefte med uteaktiviteter som fremmer godt og inkluderende læringsmiljø!

 

Drømmejobb i Finnmark

Finnmark Friluftsråd søker daglig leder/faglig leder.

Stillingsannonse Finnmark Friluftsråd 

(30.1.17)

Første Friluftsråd i Sogn og Fjordane

Midtre Solund foto Tor Arne Hauge

Fjordkysten Friluftsråd er oppretta med Solund, Askvoll og Flora kommuner - og etter mottatt foto å dømme, bærer det navnet med rette. Med dette første friluftsrådet i Sogn og Fjordane er det totalt 28 friluftsråd i landet. Styret i FL saksbehandla søknaden om opptak på rekordtid og ønsker velkommen til samarbeid for å fremme friluftsliv.

Foto: Tor Arne Hauge 

(13.1.17)

Snøformingsprosjekter i skole og barnehage

Undervisningsheftet "LA DET SNØ - snøformingsprosjekter" 

 Framside snøforming

Nå kan du laste ned eller bestille vårt nye hefte med forslag og eksempler til tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Felles for alle undervisningseksemplene er at de tar utgangspunkt i snøen, med hensikt å inspirere til praktisk utdendørs læring, gode refleksjoner og bedre læring.

 

 

Norske foreldre er stort sett bra fornøyd med barnehagen!

Uteområdet viktig! I en nylig publisert studie fra utdanningsdirektoratet har hele 86.191 foreldre for barn i 2200 barnehager svart på landets første nasjonalebarnehage 2 foreldreundersøkelse i barnehagene. Foreldrene er stort sett fornøyde, men allikevel kan det være verd å merke seg et punkt som mange mener det er grunn til å forbedre, uteområdene. En viktig del av en barnehagen og noe som vi i friluftsrådene er særdeles opptatt av.
Les om studien på deres hjemmesider.   

Frarår vannskuter endringer

Retthelltjern

FL frarår at en endrer reglene for bruk av vannskuter slik at de likestilles med fritidsbåter ut fra miljøhensyn, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv. (2.1.17)

Godt nytt år - velkommen på STI-konferansen 2017

Ilsengstiene

DNT og FL ønsker velkommen til STI-konferansen 2017 på Hamar 8.-9. mars. Vi vil:

- Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse 

- Øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning  

- Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
- Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
 

Program og påmeldingsinformasjon kommer rett over nytt år! (22.12.16)

Foto fra Ilsengstiene som presenteres på konferansen.